Friday, April 20, 2007


Ang nasa larawan ay walang iba kunde sila, FMI Vice President Diomedes Duculan (Standing), Ms. Beth Amarille (FMI Bus. Manager), Nieves Casta (FMI BOD), Venus Acera (FMI member).

No comments: